ADVOKAT

Sten Ladekarl

Virksomheden

Sten Ladekarl, Advokatanpartsselskab, er etableret i 2015 af advokat (H) Sten Ladekarl. Vi har til huse i den markante bygning, Jernbanegade 27, Kolding, der tidligere har huset Nationalbanken og Skatteforvaltningen. Bygningen er nu "hjemsted" for House of Innovation. Med vores kontor der, har vi de perfekte rammer og gennem det pulserende miljø på stedet, har vi hele tiden "fingeren på pulsen". Advokatfirmaet beskæftiger sig med forskellige sagstyper og rådgivning, primært for mindre og mellemstore virksomheder, foreninger samt private klienter.

Download forretningsbetingelser

Hvem er jeg

Jeg er "gammel Koldingdreng" - født i byen i 1961 og opvokset her. Jeg blev cand. jur. i 1988 og har arbejdet som advokat i henholdsvis København og Kolding. Udover arbejdet som advokat deltager jeg i rådgivning af iværksættere i House of Innovation. I fritiden spiller jeg gerne golf i Birkemose Golf Club.Sagsområder

Køb og salg af fast ejendom

Vi behandler sager om køb og salg af både erhvervs- og boligejendommen, herunder parcelhuse og ejerlejligheder. Køb og salg af fast ejendom kan være en "omstændig" proces, men vi sikrer, at du er på "forkant" med "papirerne", således at handlen kan gennemføres tilfredsstillende. Vi er uafhængige af banker, kreditforeninger, forsikringsselskaber og modtager ikke provision fra nogen af disse - derfor kan vi yde helt objektiv rådgivning. Ved selvsalg hjælper vi med udarbejdelse af købsaftale, fremskaffelse af alle handlens "dokumenter", tinglysning m.m. Hvis den ene af ægtefællerne skal overtage boligen efter separation/skilsmisse, søger vi om evt. gældsovertagelse på lån og tinglyser bodelingen.


Entrepriseret

Vi rådgiver indenfor alle områder af bygge- og anlægsarbejder, således at der fra entreprisens begyndelse i videst muligt omfang bliver taget højde for de mulige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med arbejdets udførelse. Vi har erfaring med at bistå både bygherrer og entreprenører lige fra udarbejdelse af entreprisekontrakten til aflevering af byggeriet. Bygge- og anlægsarbejder kan i mange tilfælde være karakteriseret ved teknisk prægede problemstillinger samt anvendelse af særlige aftaler og betingelser samt branchekutymer. Der er ofte en række aktører involveret i entrepriseforhold, f.eks. bygherrer, entreprenør, rådgivere og leverandører. Byggebranchen er endvidere ofte kendetegnet ved nødvendigheden af hurtige og pragmatiske løsninger på opståede problemer. I de tilfælde, hvor konflikter "kommer", bistår vi endvidere ved behandling af voldgiftssager samt retssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.


Selskabsret

Skal du være selvstændig og have dit eget selskab (A/S, ApS, IVS), hjælper vi med rådgivning, udarbejder selskabets vedtægter m.m. og stifter/registrerer selskabet hos Erhvervstyrelsen, Skat og i det Offentlige Ejerregister. Vi udarbejder endvidere ejeraftaler og andre selskabsdokumenter, bl.a. interessentskabskontrakter.


Leje- og erhvervslejeret

Vi udarbejder lejekontrakter, både til boliglejemål og erhvervslejemål. Vi fører desuden sager ved Huslejenævn og Boligret, bl.a. om udsættelse af lejere, lejens størrelse og andre lejevilkår.


Retssager

Retssager kan dreje om "alverdens ting". Du kan altid få en forhåndsvurdering af din sag uden beregning og en drøftelse af mulighederne for behandling af en "tvist", det være sig ved en retssag eller måske i et klage-/ankenævn. Vi hjælper også med at søge retshjælpsforsikring og/eller fri proces.


Inkasso

Har du penge til gode hjælper vi med at inkassere dit tilgodehavende. Vi kontakter skyldneren og sender sagen i fogedretten, hvis det er nødvendigt.


Familieret

Med nutidens "familiemønstre" med "dine og mine", er det endnu mere påkrævet at se på forholdene ved separation/samlivsophævelse eller dødsfald - enkelt sagt - hvem skal have hvad og hvornår. Vi hjælper med at udarbejde testamenter, ægtepagter og samlivskontrakter.


Salær

Du kan altid få oplyst, hvad salæret for vores ydelser vil være.


Selskabsoplysninger, forsikring m.m.

Oplysninger iht. Servicedirektivet m.m:

1. Generelle oplysninger:
Navn: Sten Ladekarl Advokatanpartsselskabet (CVR 36695307)
Adresse: Jernbanegade 27, 6000 Kolding
Tlf.: 40 94 18 54 mail: sl@advokatsl.dk
Bank: Jyske Bank, Kolding. Klientkonto: Reg.nr. 7313 kontonr. 1004886

2. Advokat:
Advokatselskabetss advokat har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatselskabet og advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at advokatfirmaet og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.
Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

3. Ansvarsforsikring og garantistillelse:
Advokatfirmaet er forsikret hos HDI Gerling, police VAS1501055.

Kontakt

Email
sl@advokatsl.dk

Adresse
Jernbanegade 27
6000 Kolding

Telefon
40 94 18 54

Created by ACCEPTO